Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014

 

Centrum pro celou rodinu Brumlík, o. p. s

zpracováno podle

Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků (SRS Social Reporting Standard)

 

U Kina 597                                              www.mcbrumlik.cz                  číslo účtu: 2800478546/2010

463 03 Stráž nad Nisou                        mcbrumlik@seznam.cz                                        IČ: 02074991

                                                                  +420 739 947 549

 

„Domov - vždycky to budu opakovat - není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.“

Miroslav Horníček


OBSAH

1 – Úvod. 4

Předmět zprávy

Vize

Naše poslání

2 - Nabídka CpCR Brumlík, o. p. s. 8

Sociální problémy a jejich řešení

Dosavadní snahy ostatních sociálních aktérů o řešení problému

Náš přístup k řešení problému

Odvedení práce a primární cílové skupiny

Očekávané výsledky u primární i sekundární cílové skupiny 

Představení logického řetězce přínosu

3 - Zdroje, odvedená práce a výsledky během vykazovaného období 15

Použité zdroje (vklad)                                                                                                                             

Odvedená práce

Dosažené výsledky

Shrnutí zdrojů, dosažené práce a výsledků za vykazované období

Postup hodnocení výsledků a kvality práce

Srovnání s předcházejícím obdobím: dosažené cíle, získané zkušenosti a úspěchy

4 - Plánování a výhled do budoucna. 23

       Plánování a cíle

       Vnější faktory: Příležitosti a rizika

5 - Organizační struktura a tým.. 25

        ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

        KLÍČOVÉ OSOBY CpCR Brumlík, o. p. s.

        PARTNERSTVÍ, SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A SÍTĚ

6 - Profil organizace. 27

        Obecné informace o organizaci

        Řízení a správa organizace

        VNITŘNÍ SYSTÉM KONTROLY

        PODÍLNICKÁ STRUKTURA, ČLENSTVÍ V JINÝCH ORGANIZACÍCH A PŘIDRUŽENÉ  

         ORGANIZACE

        SOCIÁLNÍ PROFIL

7 – Finance. 31

          ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

          AKTIVA A PASIVA

          Výnosy a náklady

          Financování v roce 2014 podle zdrojů

          Rozpočet na rok 2015

          FINANČNÍ SITUACE A PLÁNOVÁNÍ

8 - Závěr a poděkování 35

          PROJEKT TRUST

 

 

 

1 – ÚVOD

     Centrum pro celou rodinu Brumlík zahajilo svoji činnost v listopadu 2012. Naše první setkání se odehrávala formou sousedských setkání v prostorách obecního domu. V květnu 2013 jsme naše centrum přestěhovali do soukromých prostor v ulici U Kina 597, ve Stráži nad Nisou, kde fungujeme dodnes. Obecně prospěšná společnost byla založena 25. 09. 2013, pod názvem Centrum pro celou rodinu Brumlík, o. p. s.. V průběhu roku 2014 teké došlo k dalším úpravám prostor tak, aby lépe vyhovovaly potřebám klientů.

         V našem centru hned od počátku fungovalo dvakrát týdně mateřské centrum a hlídací služba. Také jsme uskutečňovali koncerty a nedělní rodinná setkání, tvoření dospělých. V loňském roce jsem začali nabízet také kluby zdraví, které nebyly pouze o jídle, ale celkově o zdravém životním stylu. V loňském roce se nám podařilo také uskutečnit dva příměstské tábory, tábor pro maminky s dětmi a začaly fungovat jazykové kurzy (německý a francouzský jazyk). Abychom zapojili do společenského života teké naše seniory, začala fungovat v našem centru počítačová poradna. A asi největší radost máme z programu nazvaného „Rodinné duchovní večeře“, neboť se zde setkávají lidé napříč generacemi u jednoho stolu. Naše centrum má bezbariérový přístup, takže do našeho centra si našli cestu také handicapovaní lidé, pro které pobyt v centru s maminkami a dětmi byl příjemným zpestřením jejich života.

         Na základě zkušeností začal vznikat program „Volný (nebo také otevřený) prostor“ pro klienty, kteří nemají zájem účastnit se programů nabízených našim centrem, ovšem naše centrum navštívili nebo navštěvují za účelem poradenství, z důvodu osamění nebo jen pro vyplnění svého volného času. Této naší nabídky využívají děti, rodiče dětí, ale i senioři.

         Zapojujeme se také do spolupráce s jinými subjekty a spolky v naší obci. V roce 2014 jsme měli možnost prezentovat naše centrum na Strážských slavnostech, kde byl pro návštěvníky našeho stánku připraven program, výstava fotografií z činnosti našeho centra a ukázka pletení košíků z papíru. Tuto činnost si mohli návštěvníci stánku také vyzkoušet. V říjnu jsme se zúčastnili jako spolupořadatelé Zálesáckého závodu, kde jsme zajišťovali program pro nejmenší děti.

        V loňském roce jsme o činnosti, probíhajících akcích a dalších událostech v centru informovali veřejnost pomocí letáčků, které jsme roznášeli do schránek, pomocí plakáků vyvěšených     v obecních vývěskách, ale také jsme dostali možnost publikovat v místním periodiku (Strážský občasník), v časopise Astorník. Centrum má své webové stránky, které informují o aktuálním dění, a v loňském roce jsme také uvedli do provozu facebookové stránky, které velmi přispěly k propagaci našeho centra.

 

Předmět zprávy

 

Předmět zprávy

Cílem této zprávy je informovat o činnosti obecně prospěšné společnosti – Centra pro celou rodinu Brumlík, o. p. s. Činnost centra je zaměřena na podporu rodin s dětmi, jejich smysluplné trávení volného času, spoluvytváření prostoru pro setkávání, dále na posilování místních vazeb  a mezilidských vztahů v rámci komunity díky svépomocným skupinám. Činnost centra působí jako prevence patologických jevů ve společnosti a posilování role rodiny ve společnosti. Jako nedílnou součást této rodiny vnímáme take seniory, kteří jsou velkým přínosem pro společnost.

Platnost zprávy a cyklus podávání zpráv

Zpráva zachycuje práci a nabídku našeho centra za rok 2014. Tato zpráva platí do vydání následné zprávy, tj. Zprávy pro rok 2015. Je povinností naší organizace vydávat tuto zprávu 1 x ročně.

Aplikace metody SRS

Výroční zpráva je zpracovaná podle standardu SRS (Social reporting standard - aktuální verze z roku 2014). Metoda SRS je použita pro zpracování výroční zprávy naší organizace poprvé.

Kontaktní osoba

Radka Effenbergerová – zakladatelka a ředitelka

Tel.: +420 739 947 549

E-mail: mcbrumlik@seznam.cz

www.mcbrumlik.cz

https://www.facebook.com/Centrum-pro-celou-rodinu-Brumlík-ops-391987037571263/

 

VIZE

     Hlavním cílem činnosti naší společnosti je vytvářet alternativní fórum aktivit podporujících život celé rodiny. Poskytujeme veřejný prostor pro smysluplné mezigenerační setkávání všech členů rodiny (i jednotlivců), a to bez rozdílu věku, vyznání, sociálního postavení a národnostního původu.

     Hlavním nástrojem sloužícím k naplnění našeho poslání je provoz Centra pro celou rodinu Brumlík ve Stráži nad Nisou. Centrum plní funkci společenskou, podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační.

Naše poslání

Poskytujeme tyto obecně prospěšné služby:

- provoz Centra pro celou rodinu na lokální úrovni, ve kterém zaštiťujeme, připravujeme a organizujeme program určený především pro děti a jejich rodiče na rodičovské dovolené, matky na mateřské dovolené, děti a dospívající, dospělé, seniory, a tím jim napomáháme v překonávání sociální izolace a vyrovnávání se svou úlohou v rodině.

- nabízíme také možnosti využití hlídací služby.

- poskytujeme prostor pro vzájemnou pomoc a výměnu zkušeností ku prospěchu obyvatel Stráže nad Nisou, či příležitostných návštěvníků, dáváme prostor jejich zájmové činnosti, a tak podporujeme jejich relaxaci a aktivitu.

- připravujeme akce pro celou rodinu i širší veřejnost ve Stráži nad Nisou, a tím přispíváme        k budování soudržnosti obyvatel obce napříč generacemi a rozvoji širší komunity. 

- zprostředkováváme získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a rodinnými příslušníky v různých formách (diskuse, zájmové kluby, semináře, workshopy atd.).

- organizujeme a realizujeme přednáškové a poradenské činnosti prostřednictvím speciálních vzdělávacích programů a touto cestou přispíváme k řešení sociálních a mezigeneračních problémů.

- dáváme podporu přirozenému otevřenému společenství všech občanů Stráže nad Nisou, přičemž dle svých možností usilujeme o zapojení celé rodiny do dění a tím pomáháme rodičům zdravých i postižených dětí, osamělým rodičům, seniorům, ale i dalším osobám v tísnivé životní situaci, a vytváříme tak pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.

- pořádáme kulturní, sportovní a jiné obdobné akce zaměřené na výše uvedené poslání u cílové skupiny (např. tábory, soutěže, koncerty aj.).

Při zajišťování své činnosti spolupracujeme s jinými neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty, orgány státní správy a samosprávy, fyzickými osobami a dalšími.

2 - Nabídka CpCR Brumlík, o. p. s.

     CpCR Brumlík, o.p.s. není registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 sb. Přesto se při své činnosti setkáváme s problémy, které musí v dnešní době řešit rodiny s dětmi, senioři, ale i pracující rodiče. Cílem našeho centra je poskytnout pomoc všem těmto skupinám klientů           v době krize, ale zároveň poskytnout takové programy, které by byly prevencí těchto problémů, se kterými se setkáváme jako pracovníci centra a se kterými se setkávají také klienti našeho centra.

Sociální problémy a jejich řešení

     Neděláme si iluze, že bychom mohli vyřešit všechny sociální problémy, které trápí naši společnost a obyvatele naší obce. Ale myslíme si, že můžeme být velkou měrou nápomocni v tomto řešení již jenom proto, že naši pracovníci jsou v každodenním styku s klienty, vnímají jejich potřeby a komunikují s nimi.

     V našem centru nabízíme, kromě nabídky svých vlastních služeb, aktuální databázi odborníků, kteří mohou pomoci našim klientům v jejich problémech.

     Oblasti sociálních problémů, ve kterých CpCR Brumlík, o. p. s. dlouhodobě působí, a které svou činností pomáhá řešit:

-          sociální izolace rodičů na mateřské a rodičovské dovolené (MD a RD),

-          sociální situace pracujících rodičů,

-          nefungující primární prevence,

-          sociální izolace seniorů a jejich zapojení do společnosti.

 

Sociální problém    

     V tomto bodě se zabýváme přínosem centra v řešení některých aktuálních situací, se kterými

pracujeme při naší činnosti. Jednotlivé problémy jsou vypsány v tabulce a ke každému z nich

jsou vypsány příčiny vzniku a důsledky daného problému.

Sociální problém

Důvody vzniku

Důsledky

SOCIÁLNÍ IZOLACE RODIČŮ NA MD A RD

Péče o dítě doma

Osamělost, chybí komunita

Nedostatek informací

Ztráta kontaktů

Finanční náročnost aktivit pro rodiny/komerčních služeb

Osamělost

Nákup nekvalitních potravin a výrobků

Předčasný návrat matek do zaměstnání

Nedostatečná součinnost v péči o děti v rodině

Špatné vztahy v rodině

Nedostatečný mužský vzor

Odcizení seniorů

Ztráta partnerů

Odcizení dětí a rodičů

Špatný vzorec rodiny

Sociální problém

Důvody vzniku

Důsledky

NEFUNGUJÍCÍ     PRIMÁRNÍ            PREVENCE

Špatný mediální obraz rodiny

Nereálné nároky na sebe, partnera, děti

Zkreslená realita života

Vysoká rozvodovost

Péče o dítě doma

Přetížení osob pečujících o děti  – psychická zátěž – nedostatek laického poradenství + nasměrování na odbornou pomoc

Nedostatečná osvěta

Vysoká rozvodovost

Nepřipravenost na změny rolí a životních situací

SOCIÁLNÍ SITUACE PRACUJÍCÍCH        RODIČŮ

Zaměstnavatelská politika nepříznivá rodině

Problematické uplatnění na trhu práce

Chybí mužský vzor

Přetížení  obou rodičů

Děti musí zvádnout situace neúměrné jejich věku samy

Odcizení v rodině

Nerovné podmínky zaměstnanosti pro muže a ženy

Negativně vnímaná rodina

Osamělost

Vysoká rozvodovost

Snaha naplnit požadavky společnosti za každou cenu

Pocit vyloučení

SOCIÁLNÍ IZOLACE SENIORŮ

Změna životní role

Ztráta sebehodnoty

Ztráta jistot

Ztráta soc. kontaktů

Finanční náročnost aktivit, komerčních služeb

Osamělost

Pocit nedostatečnosti a marnosti

 

 

 

DOSAVADNÍ SNAHY OSTATNÍCH SOCIÁLNÍCH AKTÉRŮ O ŘEŠENÍ       PROBLÉMU

     V reakci na uvedené problémy, se snahou najít řešení pro dané situace, založila v roce 1992 Rut Kolínská první MC v ČR. Ze spolupráce jednotlivých center po celé ČR a z potřeby dělit se o zkušenosti vznikla v roce 2002 oficiálně Síť mateřských center. Součástí této organizace se Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s stalo v roce 2014.

     Na území obce Stráž nad Nisou funguje řada organizací, které pro veřejnost připravují volnočasové i vzdělávací programy. Všechny tyto organizace jsou obcí finančně podporovány. Kromě našeho centra zde funguje Sbor dobrovolných hasičů, který se věnuje mimojiné i činnostem pro malé hasiče, pořádá Mikulášskou nadílku, spolupořádá Dětský den a Zálesácký závod. Také místní škola nabízí nepřeberné množství aktivit pro děti a v poslední době také pro seniory. V obci funguje fitness a TJ Sokol, kde najdou uplatnění hlavně malí fotbalisté. Poslední dobou se v obci rozšířila nabídka příměstských táborů, které řeší problematiku, kam s dětmi o prázdninách. Obec se snaží řešit sociální izolaci rodin i seniorů podporou akcí pro širokou veřejnost, do kterých se CpCR Brumlík, o. p. s. take zapojuje. Obec zároveň podporuje i činnost samotného centra, protože centrum nabízí ucelený a soustavný program pro obyvatele obce.

     Liberecký kraj činnost MC podporuje dlouhodobě, ale v roce 2013 poprvé vyhlásil samostatný dotační program na podporu činností MC v LK. Z těchto dotačních výzev bylo podpořeno i CpCR Brumlík, o. p. s. v roce 2014-2015.

NÁŠ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém

Vize

Výkon

Vstup

Cílová skupina

Přínos

Sociální izolace rodičů na MD a RD

Zdravá

fungující

rodina, rodina jako součást komunity

podpůrné

programy

svépomocných skupin,

setkávání

spolková

činnost

rodiče, děti, senioři,

veřejnost

spokojení dospělí, děti, senioři,

zdravá      společnost a komunitní život

Nefungující primární prevence

Zajištění    preventivních a osvětových programů

Laické i    odborné     poradenství, spolupráce      s odborníky, kampaně,  organizace a propagace aktivit pro veřejnost

prostor po setkávání, odborníci, finance

Rodiče, děti, ZŠ, MŠ, MC, ostatní spolky a organizace, budoucí

rodiny

snížení     patologických jevů v rodině, snížení     zdravotních rizik, zvýšení bezpečnosti dětí a seniorů

Problém

Vize

Výkon

Vstup

Cílová skupina

Přínos

Sociální situace

pracujících rodičů

Zvýšení povědomí  o významu rodiny

vzdělávací programy, poradenství,

konzultace,svépomocné skupiny

prostory, odborníci, odborné publikace,

rodiče,

prarodiče, děti

zodpovědní a sebevědomí rodiče, pozitivní přístup         k dětem, jejich vzdělávání a rozvoji

Sociální  izolace seniorů

Aktivní senioři, kteří se  zapojují do dění v obci, ale i do  rozvoje a výchovy další generace

vzdělávací programy, zapojení seniorů do programů MC,         mezigenerační setkávání

prostory, finance, propagace

senioři, rodiče, děti,

spokojení senioři,   aktivní,  zapojení, předávající své         zkušenosti mladším generacím

ODVEDENÁ PRÁCE (VÝKON) A PRIMÁRNÍ CÍLOVÉ SKUPINY

     CpCR Bumlík, o. p. s. nabízí aktivity zaměřené především na rodiny s dětmi. Souhrn všech aktivit je znázorněn v níže uvedené tabulce.

     Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi od narození  do 6 let, pro které připravujeme nejvíce aktivit. Pro děti starší šesti let nabízíme příměstské tábory, týdenní táborový pobyt. Rodiče využívají vzdělávací programy a besedy, poradenství, zapojují se do svépomocných skupin. Pro seniory funguje počítačová poradna, jejím cílem je zvýšit počítačovou gramotnost seniorů a ukázat jim, že počítače se bát nemusí. Celým rodinám včetně seniorů nabízíme rodinné tábory, akce pro veřejnost (např. koncerty, semináře, rodinné duchovní večeře). Pro veřejnost jsou také určeny jazykové kurzy, které jsme začali v roce 2014 nabízet.

     Naše činnost ovšem nezasahuje pouze maminky a osoby, které naše centrum navštěvují, ale    v konečném důsledku ovlivňujeme i parnery a okolí našich klientů. Ti u nás mohou totiž načerpat sílu, zrelaxovat, podělit se o své starosti, být kreativní. Tím se uvolní i atmosféra samotných rodin.

     Centrum může take ovlivnit širokou veřejnost. Chceme ukázat, že je dobré být aktivním občanem, uvědomělým rodičem, chovat se ekologicky, pracovat společensky i komunitně.

 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY (VČETNĚ PŘÍNOSŮ) U PRIMÁRNÍCH I SEKUNDÁRNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN

     Doufáme, že se nám podaří působit na budoucí manželské páry, budoucí rodiče, seniory, aby se aktivně zajímali o svou roli v rodině, ve společnosti. Očekáváme, že vzděláváním a podporou těchto skupin lidí můžeme působit preventivně, protože nebudou zaskočeni životními situacemi a vývojovými etapami vztahů a rodiny. Očekáváme, že pomocí našich aktivit si začne i široká veřejnost uvědomovat důležitost rodičovské role pro společnost, ale i přínos seniorů pro zdravý vývoj naší společnosti.

     Tím, že se snažíme nabízet program pro velmi širokou cílovou skupinu, chceme ukázat, že vzájemné soužití dětí, mladých rodin, seniorů, handicapovaných nemusí být problematické, ale může vést k vzájemnému obohacení.

     Očekáváme, že naše aktivity přispějí k vytváření dobrých vztahů, navazování kontaktů a přátelství, vzájemné spolupráci nejen jednotlivých rodin, ale i celé komunity a jednotlivých organizací. V tom nám pomáhá pořádání letních rodinných táborů, koncertů, tvořivých dílniček, seminářů. Příměstské tábory jsme začali nabízet v tomto roce i pro děti od 3 let, což je ojedinělá nabídka v obci.

     Centrum se snaží reagovat na potřeby, postřehy a přání našich klientů, snaží se je aktivně zapojit do dění centra. Tím ukazujeme, že nikdo není nepotřebný, ale každý má své místo ve společnosti.

     V rámci programu našeho centra, zvláště pak dopoledního MC a rodinných duchovních večeří, vznikají svépomocné skupinky. Tyto skupinky jsou prostorem, kde se lidé sdílejí, předávají si zkušenosti a rady, hledají společně řešení problémů. Tím jsou tyto skupinky jistou prevencí krizových situací v životě jednotlivce, v rodinách, ale i společnosti.

     Naše centrum má také databázi odborníků z různých oblastí (např. psychologické poradny, finanční poradny, organizace pro seniory, organizace pracující s rodinami postižených dětí nebo školáků se speciálními potřebami), na které můžeme klienty centra odkázat v případě, že situace vyžaduje odbornou pomoc. 

PŘEDSTAVENÍ LOGICKÉHO ŘETĚZCE PŘÍNOSU

Cílová skupina

Aktita /program/produkt

Stručný popis

Poplatky

Předpokládaný dopad aktivit

Rodiče s dětmi

Celé rodiny Senioři s vnoučaty

Senioři

Handicapovaní

 

MC – 2 x týdně dopoledne

 

-          tanečky

-          cvičení

-          výtvarné tvoření dětí

-          odborné přednášky

-          tvoření pro dospělé

-          divadlo

-          Aj a Fj pro předškoláky

40,- Kč

 za rodinu,

70,-Kč za rodinu          v případě, že je v centru přednáška nebo

divadlo

Přínos pro děti:   setkávání se s vrstevníky a navazování sociálních kontaktů, rozvoj schopností a dovedností, nové podněty k rozvoji, bezpečný prostor, příprava na MŠ

 Přínos pro rodiče:  navazování kontaktů, sdílení zkušeností, pocit sounáležitosti, možnost podílet se na programu pro děti, vytváření nových vztahů, získávání podnětů, informací,         inspirace na aktivity s dětmi,    odpočinek, uvolnění napětí – sdílení dohledu více rodiči v herně

Celé rodiny Místní obyvatelé Turisté-návštěvníci obce

 

Akce pro veřejnost: 

 

- Výtvarné dílny při velikonočních a vánočních svátcích

- Zálesácký závod – program pro nejmenší

- Tvořivý koutek na Strážských slavnostech

- Výstava fotografií “Projekt 40”

- Koncert Jana    Ostrova a R.Holubcové

40,-Kč + příspěvek na materiál

Zdarma

 

Zdarma

 

 

20,-Kč

 

Vstupné dobrovolné

Příležitost pro setkávání v obci, udržování tradic, vytváření nových tradic, vedení rodin k trávení času společně v místě, kde žijí – možnost zapojení se do příprav, naplňování koncepce pro rodinné politiky obce

 

 

Cílová skupina

Aktivita /program/produkt

Stručný popis

Poplatky

Předpokládaný dopad aktivit

Rodiče Dospělí Místní obyvatelé

Vzdělávací programy 

Seminář          “Asertivita”

 

Seminář “Time management”

70,-Kč za osobu

 

zvyšování znalostí, dovedností a schopností účastníků - vyšší vzdělanost, zvyšování sebevědomí,  osobní rozvoj 

Celé rodiny

Rodinný tabor

 

 

 

 

 

Rodinné oslavy

Rodinný tabor na Farské louce

800,- Kč dospělý

400,-Kč dítě od 2 let

 

 

 

 

vytváření komunitního prostředí, navazování kontaktů, osobní rozvoj dětí i dospělých, trávení času celých rodin    v přírodě, podpora neúplných rodin – pomoc matkám samoživitelkám, rodinné oslavy: připravený prostor pro setkávání velkých rodin, rozvoj mezilidských vztahů    v rodinách

Rodiče  Dospělí Místní obyvatelé Senioři

Svépomocné skupiny spontánní – zdravý životní styl, péče o děti, vzdělávání, trávení volného času… 

-          MC

-          Klub zdraví

-          Rodinné duchovní večeře

-          Jazykové kurzy 

Otevřený prostor

40,-Kč a rodinu

70,-Kč Klub zdraví

2500,-Kč/5měsíců

jazykové kurzy,

ostatní vstupné dobrovolné

Prevence, podpora a stabilizace rodiny, vytváření zdravého životního stylu, pocit sounáležitosti        s určitou skupinou, důvěrné prostředí,  odlehčení          registrovaným soc. službám – úspora veřejných prostředků

3 - ZDROJE, ODVEDENÁ PRÁCE A VÝSLEDKY BĚHEM VYKAZOVANÉHO období

POUŽITÉ ZDROJE (VKLAD)

Prostory:

     Centrum využívá prostory, které jsou v soukromém vlastnictví a ve kterých funguje nedlouhou dobu. Veškeré stavební úpravy a úpravy prostor byly provedeny svépomocí, dobrovolníky, z financí centra, nebo z darů. Obec zapůjčila centru některé vybavení (knihovnu, skříňky na hračky, PC, tiskárnu). Ostatní vybavení jsou dary od obyvatel Stráže a podporovatelů centra.

     Centrum má k dispozici větší prostory, kde je zřízen koutek pro děti (hernička) a nachází se zde také posezení pro dospělé. Zde se pak odehrávají setkávání, přednášky, ale i koncerty. Pro větší akce je nutné prostor centra upravit, některé věci vystěhovat do přilehlé technické místnosti.

     V prostoru centra je také malý kuchyňský kout. U vchodu je prostor, který slouží jako šatna a samozřejmostí je WC se sprchovým koutem. V rámci příměstských táborů využíváme přilehlou zahradu a dětské dopravní hřiště, které se nachází v obci.

Personální zajištění:

     Většina činností našeho centra je zajišťována dobrovolníky. Vedením centra je pověřena koordinátorka centra, která je od listopadu zaměstnancem centra na poloviční úvazek.  Dále zaměstnává centrum lektory jazyků na DPP. Spolupracujeme s rodiči, kteří nám pomáhají se zajištěním některých akcí a programů.

     Od listopadu  2014 má naše centrum uzavřenou smlouvu s Probační a mediační službou České republiky. Ta dodává pracovní sílu, která zajišťuje úklid prostor centra a další pracovní síla má na starost péči o zahradu a přilehlé prostory a drobnou údržbu.

Finanční zajištění:

Ke své činnosti využíváme vícezdrojového financování:

- pravidelně získáváme podporu na činnost od obce Stráž nad Nisou

- v roce 2014 jsme získali dotaci od Libereckého kraje

- získali jsme finanční sponzorské dary

- finanční podporu jsme získali také z „Tříkrálové sbírky“

- vlastní zdroje financování tvoří především příspěvky na aktivity a provoz centra od uživatelů a účastníků

Materiální zajištění:

 Materiál potřebný na aktivity a vybavení centra byl převážně pořízen z přidělených dotací nebo z financí získaných z činnosti centra. Jedná se o výtvarné a kancelářské potřeby, odbornou literaturu, odměny pro děti na akce, občerstvení pro účastníky programů, hygienické a úklidové prostředky.

Další vklady:

     Každý rok je nutné zaplatit pojištění odpovědnosti za škodu, prodloužení internetové domény, členské příspěvky Sítě MC, pořízení  nebo obnovu lékárničky.

Odvedená práce

   V následující tabulce je zachycena návštěvnost, počet aktivit a průměrná návštěvnost našeho centra.

Tabulka č. 1: Návštěvnost dle aktivit

Akce

Děti

Dospělí

Celkem (osob)

Celkem %

Mateřské centrum

242

167

409

50%

Rodinné duchovní večeře

62

65

127

16%

Tábory

34

11

45

5,5%

Jazykové kurzy

 

18

18

2%

Poradna pro seniory

 

2

2

0,20%

Koncerty, výstava, přednášky

 3

43

46

5,60%

Zálesácký závod

120

50

170

20,7%

Celkem

461

356

817

 

 

Tabulka č. 2: Přehled návštěvnosti CpCR Brumlík, o. p. s. v průběhu roku

 

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Akce

19

13

15

11

6

13

15

18

16

7

Dospělí

30

38

31

16

19

31

27

122

33

9

Děti

37

25

47

24

18

52

29

183

35

11

Celkem

67

48

78

38

37

47

57

114

56

14

Dosažené výsledky

Aktivita                              Změny u jednotlivců              Změny v komunitě                 Přínos společnosti

Otevřená setkání v rámci      Nová přátelství                         Společné akce                       Soudržnost obyvatel

 MC a Rodinných                 Integrace                                 Posílení soudržnosti  rodin      Pocit sounáležitosti

 duchovních večeří               Setkávání mimo centrum           Integrace                              Aktivní občanství

                                          Sdílení zkušeností a                 Stabilizace vztahů                 Stabilizace vztahů

                                          informací o dění v obci              Vznik nových skupin               Prevence patolog.jevů

                                          Prevence problémů                   Vzájemná spolupráce             Zájem o dění

                                          Aktivní trávení času                  Zájem o aktivity a                  Aktivní život obce

                                          Sebevzdělávání                        dění v obci      

                                          Poznávání tradic                      Zodpovědnost             

                                                                                                       

 Konkrétní výsledky včetně ukazatelů k aktivitě „otevřená setkání v rámci MC a Rodinných duchovních večeří“:

• minimálně pěti maminkám se povedlo umístit děti ve školkách v okolí obce, na základě informací, které si vyměnily s ostatními maminkami v centru

• někteří rodiče (minimálně 15) se díky setkáním stali přáteli, společně se setkávají  i mimo centrum, navštěvují se, vypomáhají si v péči o děti, chodí společně na koncerty, rodinné akce v Liberci

• setkání se účastní i děti postižené (děti s lehkou mozkovou dysfunkcí), sociálně slabší rodiny

(samoživitelky a jejich děti)

• setkání se účastnil i invalidní muž, který se zapojil do aktivit (tvoření, zpívání, pohybových her)

• lidé přicházejí do centra se svými dětmi aktivně strávit společný čas. V roce 2014 se zaregistrovali noví klienti (celkem 5), počet registrovaných je současné době 35 (jsou to klienti, kteří navštívili centrum více než pětkrát, ale minimálně 1 x měsíčně)

 • sdílení zkušeností slouží jako prevence problémů, např. laické poradenství ohledně vztahových problémů, péče o děti, výchovy dětí, osobního vzdělávání a růstu, což pomáhá proti stresu

• lidé znají prostor centra a využívají ho i pro soukromé oslavy a další program (pracovní setkání, obchodní jednání)

• sdílení zkušeností napomáhá změně smýšlení ohledně zdravé stravy –lidé si navzájem radí, kde sehnat zdravé a přesto levné potraviny. V rámci Klubu zdraví funguje i skupina rodičů, kteří si hromadně objednávají biopotraviny, vyměňují si recepty – minimálně 5 rodin

• aktivní rodiče přivádí do centra nově přistěhovalé rodiny, seznamují se s aktivitami v obci, možnosti zapojení

• v rámci MC probíhá také krátkodobé hlídání dětí. Tuto službu využily cca 3 rodiny.

 

Aktivita                                 Změny u jednotlivců          Změny v komunitě              Přínos společnosti

Svépomocné skupinky             Nová přátelství                     Společné akce                     Soudržnost obyvatel

                                             Integrace                             Posílení soudržnosti             Pocit sounáležitosti

                                             Setkávání mimo centrum        komunity                           Aktivní občanství

                                             Sdílení zkušeností a             Integrace                            Stabilizace vztahů

                                             informací o dění v obci         Stabilizace vztahů                Prevence patolog.jevů

                                             Prevence problémů               Vznik nových skupin            Aktivní život obce

                                             Aktivní trávení času              Vzájemná spolupráce          Pomoc potřebným

                                             Sebevzdělávání                    Zájem o aktivity a         

                                             Poznávání tradic                   dění v obci                      

                                             Laická i odborná                   Zodpovědnost                

                                             pomoc                                 Zájem o dění                  

                                             Řešení aktuálních témat                                               

  Konkrétní výsledky včetně ukazatelů k aktivitě „svépomocné skupiny“:

• na základě potřeb komunity vznikají v obci spontánní svépomocné skupiny: rodiče malých dětí (integrace, péče o dítě, kojení, oblékání, zdraví, zařazení do kolektivu), dospělí zajímající se       o své zdraví (zdravý životní styl, strava, alternativní či domácí léčba a prevence), dospělí řešící vztahové problémy (komunikace v rodině, v zaměstnání, problémy s otěhotněním, problémové děti, vážná životní rozhodnutí) a rodiče dětí předškolních (problémy s nástupem do ZŠ, školní zralost, komunitní škola, vzdělávání a jeho alternativy)

 • díky setkávání mají dospělí možnost získat dostatek informací nebo laickou radu, jak si s daným problémem poradit, zda potřebují vyhledat odborníka, či mohou problém zkusit řešit sami

• setkání umožňují nadhled nad problémy, tzv. skupinovou terapii

• v rámci jazykových kurzů vznikla svépomocná skupinka žen – seniorek, které se společně setkávají a mají zájem o další společné aktivity nejen v centru, ale i v obci.

• obec podporuje aktivity zveřejňováním programu ve svém zpravodaji, umožňuje vyvěšení plakátů na obecních plochách

V našem centru vznikají skupiny následovně:

Spontánní – během programů pro děti, nejčastěji v průběhu programu MC

Otevřené – odborné i laické semináře/besedy

Uzavřené – tematické, pod vedením moderující osoby, organizovaná aktivita skupiny lidí (Rodinné duchovní večeře)

 

Aktivita                                 Změny u jednotlivců          Změny v komunitě        Přínos společnosti

Vzdělávací programy               Prevence problémů              Soudržnost rodiny          Aktivní občanství

                                             Osobnostní rozvoj                Integrace                      Stabilizace  vztahů   

                                             Sebevědomí                       Stabilizace vztahů          Spolupráce

                                             Stabilizace vztahů                Změna životního            Prevence patol.jevů       

                                             Podněty pro kreativitu           stylu                             Sdílení zkušeností

                                             Informovanost                      Zodpovědný přístup       Předávání informací

                                             Aktivace klientů                    Psychická pohoda         

                                             Sebevzdělávání                    Prevence problémů        

Konkrétní výsledky včetně ukazatelů k aktivitě „vzdělávací aktivity“:

• mezi klienty centra byl zájem o informace, jak účinně říkat „ne“. Proběhl kurz asertivity

• většina rodičů navštěvujících naše aktivity chce po rodičovské dovolené najít práci v blízkém okolí a zůstat tak v dění obce 

• v nabídce centra byl také kurz „Práce s emocemi“, kde klienti nalezli jednoduchý návod na to, jak předejít pocitům bezmoci a depresi

• v rámci programu centra proběhla přednáška na téma „Bachovy květové esence“. Tato terapie bylinkami pomáhá při zvládání emocí v krizových situacích, při zdravotních problémech, ale i proti stresu a je možno ji použít i pro děti, při neklidu, strachu apod.

 

Aktivita                              Změny u jednotlivců          Změny v komunitě        Přínos společnosti

Akce pro veřejnost               Prevence problémů              Soudržnost rodiny           Soudržnost obyvatel

                                          Rovoj kreativity                    Integrace                        

                                          Integrace                            Společné akce                Pocit sounáležitosti

                                          Aktivní trávení času             Tvorba komunity              Aktivní občanství            

                                          Využívání prostor                 Vzájemná spolupráce      Zájem o dění                                                                                   

                                          Čas strávený s blízkými        Úcta k tradicím               Prevence patol.jevů

                                                                                    Vytváření nových            Příklad dobré praxe

                                                                                    tradic                             

                                                                                     Účast v diskuzích          

    Konkrétní výsledky včetně ukazatelů k aktivitě „akce pro veřejnost“:

• akce jsou volně přístupné za dobrovolný příspěvek nebo symbolické vstupné, lidé je berou jako prostor pro setkání, trávení volného času s celou rodinou, zapojují se i prarodiče, senioři

• akce jsou určené i pro seniory, kteří tak získávají pocit sounáležitosti, prarodiče tráví čas se svými vnoučaty 

• akce během roku 2014: 

 - Výtvarné dílny při velikonočních a vánočních svátcích – tvoření andílků a jarních obrázků. Při tomto setkání jsme se take dozvěděli vice o počátcích těchto tradic.

- Zálesácký závod – program pro nejmenší, kde jsou pro děti připravována různá stanoviště s úkoly. Celkme je to cca šest stanovišť.

- Tvořivý koutek na Strážských slavnostech – jedná se o prezentaci našeho centra. V našem stánku jsou vystaveny fotografie z dění v centru, pro děti je zde koutek s výtvarnými potřebami a pro dospělé jsme připravili ukázku pletení košíků z papíru. Do pletení se zapojili také větší děti.

- Výstava fotografií “Projekt 40”- putovní výstava amatérských fotografií různých autorů. Fotografie jsou foceny 40 dní před Velikonocemi a mají být oslavou života, jara a maličkostí.

- Koncert Jana Ostrova a R. Holubcové – Jan Ostrov je pravidelným účinkujícím v našem centru. Na každý svůj koncert si pozve hosta. Letos to byla mladá začínající písničkářka z Jablonce nad Nisou.

- Koncert Generace Gospel Choir – také pravidelně účinkuje v našem centru.

- V průběhu roku proběhly i rukodělné dílničky pro veřejnost. Letos se nesly ve znamení motání papíru, kdy jsme z papíru vyráběli košíky, rámečky na fotografie, andílky, papírové věnečky

- Největší akcí, kterou naše centrum organizuje, je tábor pro rodiče s dětmi a jednotlivce na Farské louce. Rodiny zde společně tráví týden v přírodě, na místě, které je prosté všech civilizačních vymožeností a kde jsou účastníci závislí na vzájemné spolupráci a pomoci.

 

Shrnutí zdrojů, dosažené práce a výsledků za vykazované     období

Vstup

Výkon

Výsledek

Přínos

Finance:

133 aktivit

Návštěvníci centra se

Centrum nabízí celoroční provoz

Vlastní zdroje:

Celkový počet účastníků:

zajímají o dění         v centru,

 

Dary: 18 000,-Kč

817

ale i o dění v obci.

Minimálně 4 dny

Dotace: 30 000,-Kč

z toho dospělí: 356

Naše centrum se

v týdnu je zde k

 

děti: 461

stalo zdrojem

dispozici klientům

Personál:

 

informací  o

pracovník centra.

1 koordinátorka

MC: 2 x týdně 2,5 hodiny

chystaných aktivitách

 

2 lektoři

 

v obecním měřítku

Přesto, že v obci

5 dobrovolníků

Rodinné duchovní večeře:

 

působí více

2 lidé z PMS ČR

1 x týdně 3 hodiny

Klienti centra jeví

organizací, je činnost

 

 

zájem o akce centra,

našeho centra jiná.

 

Klub zdraví:

ale zvykli si také, že je v centru vždy někdo, kdo je vyslechne,

Pravidelný program.

Čas:136 dní provozu

1 x měsíčně 2 hodiny

Poradí jim, sdílí        s nimi své zkušnosti.

 

1200 hodin odpracováno

 

 

 

 

Počítačová poradna:

 

 

 

1 x týdně 2 hodiny

 

 

Prostory:

 

 

 

pronajatý soukr.

Svépomocné skupinky:

 

 

objekt v ulici

1 x týdně 2 hodiny

 

 

U Kina 597, Stráž n/N

 

 

 

a přilehlá zahrada

Akce pro veřejnost :

 

 

 

6 vlastních a 1 ve spolupráci

 Obzvlášť velký zájem je o akce pro veřejnost.

 

POSTUP HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A KVALITY PRÁCE

     Centrum má k dispozici vnitřní řády a směrnice, koordinátorka centra má danou náplň práce, která má nastavený systém plnění a kontroly.

     CpCR Brumlík,o.p.s. pracuje převážně na základě zpětné vazby od návštěvníků. Naší snahou je reagovat na jejich přání a potřeby. K hodnocení kvality práce nám pomáhají statistické údaje, které nám ukazují spokojenost či nespokojenost korespondující s návštěvností a ohlasy na jednotlivé akce.

    Centrum podepsalo smlouvu s pedagogem, který zabezpečuje dohled nad aktivitami centra. Samotní zaměstnanci centra se aktivně podílejí na zvyšování své kvalifikace.

SROVNÁNÍ S PŘEDCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍM: DOSAŽENÉ CÍLE, ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI A ÚSPĚCHY 

     Velkým úspěchem v roce 2014 byla úprava celého prostředí centra. Z darovaných podlahových krytin byla zajištěna podlaha v hracím koutku a podlaha ve společenském koutku. Vybavení centra bylo uspořádáno tak, aby více vyhovovalo potřebám klientů. Celkově se prostor zútulnil.

     Díky ochotným dárcům a dobrovolníkům se nám podařilo získat kryty na topení, které jsou   v části, kde se nachází herní koutek. Zvýšila se tak bezpečnost prostor.

     Rok 2014 se nesl také ve znamení administrativních úkonů, které souvisí se zápisem společnosti v obchodním rejstříku a s nástupem zaměstnance. Snahou je vytvoření databáze odborníků, kontaktů a klientů. Zároveň CpCR Brumlík podepsalo smlouvu s Probační a mediační službou ČR.

     V roce 2014 se nám povedlo zorganizovat všechny pravidelné akce a zavedli se nové tradice Velmi nás potěšil zájem klientů o rodinné duchovní večeře, které se staly tradičním zakončením pracovního týdne.

     Velkým přínosem pro naše centrum jsou pak aktivní rodiče a obyvatelé obce, kteří mají chuť podílet se na činnosti centra.

 

4 - PLÁNOVÁNÍ A VÝHLED DO BUDOUCNA

PLÁNOVÁNÍ A CÍLE

Krátkodobé cíle na rok 2015: 

- Aktivní vyhledávání vhodných spolupracovníků, dobrovolníků a udržení pracovní pozice pro koordinátorku

- Aktivace stávajícího týmu a větší zapojení v aktivitách centra

- Aktualizace celoročního plánu akcí s přihlédnutím k nabídce jiných organizací v  obci 

- Zahájení aktivit v rámci motta: “Zpět k přirozenosti”

- Podání žádostí o dotace na Liberecký kraj, obec Stráž nad Nisou a na různé nadace

Dlouhodobé cíle a plány:

- Udržení pravidelného programu – s otazníkem, které aktivity udržet, které transformovat a které opustit pro nezájem veřejnosti

- Udržení tradičních akcí pro veřejnost 

- Zajištění udržitelnosti činnosti CpCR Brumlík o. p. s., pracovních míst a finančních prostředků 

- CpCR Brumlík jako rovnocenný partner pro obec a další neziskové (příspěvkové) organizace v obci a v prorodinné politice obce, součást komunity

- Rozvoj dobrovolnictví

- CpCR Brumlík, o. p. s, jako vyhledávaný partner dalším neziskovým organizacím podporujícím podobné aktivity jako MC Jablíčko

VNĚJŠÍ FAKTORY: PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA

   V tabulce uvádíme příležitosti a rizika, která vnímáme a která jsou před námi. Všechna rizika si plně uvědomujeme a naší snahou je rizika eliminovat. Nedostatek finančních prostředků řešíme podáváním žádostí o dotace, vlastní činností a vyhledáváním sponzorů. Na akcích, které pořádáme, se podílí také několik dobrovolníků a hlavně na nich stojí naše činnost. Dobrovolníky si zajišťujeme sami. Ovšem organizace již nemůže fungovat bez personálního zajištění a stabilního plánu financování. Vzhledem k nejistotě při žádání o dotace je snahou centra zajistit co nejvíce své činnosti z vlastních zdrojů.

 

Příležitosti

Rizika

 

Profesionalizace - moderní metody vedení, vykazování, reflexe činnosti

Nedostatek zájmu o naše aktivity a programy

 

Ukončení nájemní smlouvy - nedostatek financí

 

Rozšíření propagace činnosti centra

Nedostatek finančních prostředků

 

Nezájem členů o naplňování cílů

 

Větší spolupráce s obcí na prorodinných aktivitách

Nezájem o spolupráci ze strany obce a jiných organizací

 
 

Posílení v oblasti získávání financí

Nedostatek dobrovolníků

 

 

 

 

 

5 - Organizační struktura a tým

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

     Naše organizace má vlastní právní subjektivitu, na své činnosti se podílí samostatně, nemá žádné dceřiné organizace ani organizační složky.

KLÍČOVÉ OSOBY CpCR Brumlík, o. p. s.

     CpCR Brumlík, o.p.s bylo založeno v roce 2013. V roce 2014 přešlo z dobrovolnické iniciativy k poloprofesionální organizaci

Stávající personální obsazení: 

  Radka Effenbergerová – ředitelka, koordinátorka

  Nar. 23. 04. 1976 Bruntál

  SPŠ textilní, TS CASD Sázava, THh Friedensau, Senior College

  tři děti, vdaná, žije ve Stráži nad Nisou

  Zakladatelka CpCR Brumlík, o.p.s., ředitelka a koordinátorka:

  koordinace akcí pro veřejnost, provozu, smlouvy, výroba návrhů plakátů, zajištění programu

Ing. Lukáš Beneš – předseda správní rady

finanční zajištění nájmu, konzultant, dobrovolník

Gabriela Krupičková –  předsedkyně dozorčí rady

fundraising, konzultant, dobrovolník

PARTNERSTVÍ, SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE A SÍTĚ

 Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s. by nemohlo fungovat bez finanční podpory obce Stráž nad Nisou a Libereckého kraje.

O dodávky internetu a správu počítačové sítě a příslušenství se stará firma Comel Internet      s. r. o.

Již od počátku naší činnosti spolupracujme s Centrem Generace Liberec, o. p. s. Toto centrum nám zajišťuje koncerty.

CpCR Brumlík, o. p. s. byl přizván k organizaci dětského dne a zálesáckého závodu, což jsou dvě velké akce, do kterých se zapojujevíce organizací v obci (např. SDH Stráž nad Nisou, Střelecký klub, ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou).

Obecně prospěšná společnost CpCR Brumlík zažádala roku 2014 o členství v Síti mateřských center, od které získává potřebné informace, vzdělávání a poradenství k vedení centra. V rámci tohoto členství jsme mohli navázat kontakty s dalšími MC z Libereckého kraje.

 

6 - PROFIL ORGANIZACE

Obecné informace o organizaci

Jméno

Centrum pro celou rodinu Brumlík, o. p. s

Sídlo

(jak je uvedeno v zakládací listině)

 

Studánecká 597, 463 03  Stráž nad Nisou

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

Kontaktní informace

·         Poštovní adresa

·         Telefonní číslo

·         Bankovní účet

·         E-mail

·         Webové stránky (URL)

 

U Kina 597, 463 03 Stráž nad Nisou

+420 739 947 549

2800478546/2010

mcbrumlik@seznam.cz

http://www.mcbrumlik.cz

Založení organizace

·         Rok založení

·         Zakladatelé

 

2013

Radka Effenbergerová

Rejstříkový soud

·         Jméno rejstříku/registru

·         Číslo registrace

Datum registrace

 

Krajský soud v Ústí nad Labem v oddílu O, vložce číslo 480

O480-RD7/KSUL, Fj 35457/2013

 

25. 09. 2013

Zaměstnanecká struktura

1 HPP, 2 DPP, 3-7 dobrovolníků

 

Řízení a správa organizace

Orgány společnosti jsou:

- správní rada

- ředitel

- dozorčí rada

Správní rada

     Správní rada má tři členy. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady, který svolává a řídí zasedání správní rady. Správní radu jmenuje a odvolává vždy zakladatel. Funkční období členů správní rady je tříleté, opětovné členství ve správní radě je možné.

Členy správní rady jsou:

Ing. Lukáš Beneš, předseda správní rady

Zdeňka Matějková

Petra Vejvodová

     Zakladatel má právo odvolat člena správní rady v případě, že jeho jednání je v rozporu se zákonem, zakládací smlouvou, statutem či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v rozporu se zájmy společnosti. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 – 3 zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění. Správní rada bude svolána alespoň dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů.Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové. K rozhodnutí správní rady je potřeba nadpolovičního souhlasu všech jejích členů. O průběhu zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda. Zápis se vyhotovuje do 14 dnů po skončení jednání a je uložen v sídle společnosti.

Ředitel společnosti

     Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Ředitel řídí činnost společnosti, zpracovává výroční zprávu a jedná jménem společnosti v plném rozsahu. Ředitel je z výkonu své funkce odpovědný správní radě, která činí úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Řediteli přísluší mzda, popř. odměny v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou, kterou s ním uzavírá správní rada. Ředitelem je Radka Effenbergerová.

Dozorčí rada

     Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté, opětovné členství v dozorčí radě je možné. Členy dozorčí rady jmenuje vždy zakladatel, a to: dva členy přímo a jednoho člena na návrh zastupitelstva obce Stráž nad Nisou.

Členy dozorčí rady jsou:

Gabriela Krupičková, předsedkyně dozorčí rady

Jaroslava Zvolánková, zvolený zástupce za obec

Jana Hauznerová

     Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, ten svolává a řídí zasedání dozorčí rady. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud o to požádají, vyjádřit se k jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat.

     Dozorčí rada přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, nejméně jedenkrát ročně předkládá řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, dohlíží na dodržování zákonů, zakládací listiny a statutu činnosti společnosti.

     Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje, svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.

     Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na každé zjištěné porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu společnosti, na jakékoli nehospodárné postupy a jiné nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové. K rozhodnutí dozorčí rady je potřeba nadpolovičního souhlasu všech jejích členů.

Organizaci vede koordinátorka centra

      Ta je zaměstnancem společnosti na HPP od listopadu 2014. Díky úspěšné dotaci a finančnímu hospodaření mohla být částečně odměněna za odvedenou práci částkou 4500,- Kč hrubé mzdy měsíčně. Koordinátorka řídí veškerou agendu, pověřuje úkoly, má na starosti zaměstnance, koordinuje provoz. Koordinátorku vybírá ředitel společnosti. Koordinátorkou centra je Radka Effenbergerová. 

VNITŘNÍ SYSTÉM KONTROLY

     Vzhledem k velikosti naší organizace nemáme nastavené přesné systémy vnitřní kontroly. Řediteka společnosti je zodpovědná správní a dozorčí radě. Kontrolu (hlavně účetnictví) provádí dozorčí rada.

PODÍLNICKÁ STRUKTURA, ČLENSTvÍ V JINÝCH ORGANIZACÍCH A PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE

     Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s. je členem Sítě mateřských center o. s., která sdružuje téměř 300 MC v České republice.

SOCIÁLNÍ PROFIL

     Naše organizace si není vědoma negativního vlivu na životní či sociální prostředí v místě, kde působí.

Sociální profil

     Posláním organizace je poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a výměnu zkušeností, čímž posilujeme roli rodiny, snažíme se eliminovat izolaci seniorů, ale i sociálně slabých rodin. V důsledku toho dochází ke zvyšování počtu zdravých rodin ve společnosti a úbytku rodin           s problémy, zejména sociálního charakteru.

     V povědomí lidí je, že mateřská centra jsou hlavně pro maminky. Proto jsme rádi, že cestu k nám si našli i muži. Jsou velkým přínosem našemu komunitnímu životu.

     Naše organizace se soustředí také na osobní růst, který umožňuje našim klientům lepší zařazení v pracovním procesu, lepší zvládání každodenních situací a povinností. To napomáhá většímu uvolnění a větší sebejistotě, což se pak také pozitivně odráží v rodinách a ve vztazích.  

7 – Finance

ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

     Organizace od počátku svého působení pracuje metodou podvojného účetnictví. Pro vykazování používáme účetní systém POHODA PROFI (v bezplatné verzi), který odpovídá  legislativním požadavkům na vedení účetnictví.

AKTIVA A PASIVA

Rozvaha k 31. 12. 2014 /vybrané položky/

   

Text

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

Dlouhodobý majetek

0,00

0,00

Materiál na skladě

0,00

0,00

Odběratelé

0,00

0,00

Ostatní pohledávky

0,00

0,00

Pokladna

4 150,00

5 923,00

Účty v bankách

8 948,20

22 004,10

Peníze na cestě

0,00

0,00

Aktiva celkem

13 098,20

27 927,10

Účet výsledku hospodaření

0,00

0,00

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

0,00

6 045,90

Nerozdělný zisk, neuhrazená ztráta minulých let

13 098,20

13 098,20

Dohadné účty pasivní

0,00

0,00

Dodavatelé

0,00

0,00

Zaměstnanci

0,00

0,00

Výnosy příštích období

0,00

8783,00

Pasiva celkem

13 098,20

27 927,10

 

 

 

Výnosy a náklady

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.204 /vybrané položky/

 

Text

Hlavní činnost

Celkem

Spotřebovné nákupy

14 968,10

14 968,10

Služby celkem

32 221,00

32 221,00

Osobní náklady celkem

20 460,00

20 460,00

Náklady celkem

67 649,10

67 649,10

Tržby za vlastní výkony a zboží

20 995,00

20 995,00

Přijaté dary

22 700,00

22 700,00

Přijaté členské příspěvky

0,00

0,00

Provozní dotace

30 000,00

30 000,00

Výnosy celkem

73 695,00

73 695,00

Výsledek hospodařní před zdaněním

6 045,90

6 045,90

 

Financování v roce 2014 podle zdrojů

Poskytovatel dotace

Poskytnuté finanční prostředky v Kč

Podíl zdroje na financování organizace (v %)

Obec Stráž nad Nisou

30 000

39,00%

Sponzorské dary

22 700

30,00%

Příjmy od klientů

23 495

31,00%

Ostatní - jiné organizace

0

0,00%

Finanční zdroje celkem

76 195

100%

 

 

 

Rozpočet na rok 2015

 

Rozpočet na rok 2015        (v Kč)

Poznámka

Celkové finanční prostředky

16 7585

 

1. Provozní náklady celkem

70 950

 

1.1.Materiálové náklady

2 500

 

      potraviny

500

občerstvení v centru

      kancelářské potřeby

1 000

papíry, drobné kanc.potřeby

      vybavení

0

 

ostatní materiálové náklady

1 000

výtvarné potřeby, 

1.2. Nemateriálové náklady

68 450

 

1.2.1 Energie

1 200

 

        elektřina

 

 

        vodné a stočné

 

 

        jiné

1 200

Odvoz odpadu

1.2.2 Opravy a udržování

500

 

        opravy a udržování budov

 

 

        ostatní

500

drobný materiál

1.2.3 Cestovné

 

 

1.2.4 Ostatní služby

66 750

 

          telefony

 

 

          poštovné

100

 

          ostatní spoje

150

poplatky

          nájemné

60 000

 

          právní a ekonomické služby

4 500

pojištění

          školení a kurzy

 

 

          pořízení DNM

 

 

          jiné ostatní služby

2 000

členství Síť MC, licence Pohoda

1.3 Jiné provozní náklady

0

 

2. Osobní náklady celkem

96 635

 

2.1 Mzdové náklady

 

 

       hrubé mzdy

66 635

 

       OON na DPČ

 

 

       OON na DPP

30 000

lektoři

 

FINANČNÍ SITUACE A PLÁNOVÁNÍ

     V roce 2014 se nám povedlo hospodařit se ziskem 13 098,- Kč, který využijeme v roce 2015 na pokrytí nákladů na provoz centra. Pravidelným příjmem je taée dotace od obce Stráž nad Nisou, která poskytuje všem spolkům v obci příspěvek 30 000,-Kč ročně. Současně v roce 2015 chceme opět žádat o dotaci od Libereckého kraje. V roce 2015 máme v plánu podpořit fungování centra také účinnější činností fundraisingu, protože vnímáme, že aktivity centra jsou v obci vítány a je o ně zájem. Zároveň chceme rozšířit nabídku služeb tak, aby financování centra bylo co nejméně závislé na dotacích, se splněním podmínky zachování poslání a směrování centra.

 

8 - ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ

     Centrum pro celou rodinu Brumlík, o. p. s. by nemohlo fungovat bez velké podpory obce, institucí, dobrovolníků, dárců a svých klientů. Proto ani nelze slovy vyjádřit poděkování všem, kteří podporují naše centrum a na jeho chodu se podílejí jakýmkoli způsobem. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají při zajištění chodu centra, při organizaci akcí, ale i těm, kteří podporují centrum finančně nebo materiálně, a nakonec i těm, kteří nám slovem dodávají odvahu pokračovat a vytrvat, protože naše práce má smysl.

     Speciální poděkování patří:

- našim sponzorům: obci Stráž nad Nisou, p. Petru Činčalovi, Oblastní charitě Liberec, zaměstnancům ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, manželům Hauznerovým, ing. Lukáši Benešovi.

- celému pracovnímu týmu za celoroční úsilí, obzvláště pak Radce Effenbergerové,

-  všem dobrovolníkům a příznivcům našeho mateřského centra za jejich pomoc, ale zvláště pak Zdeňce Matějkové, Kláře Krautschneiderová, Danielovi Effenbergerovi. Janě Hauznerové, Gabriele Krupičkové, ing. Lukáši Benešovi, žákům ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, Pavlíně Zourkové,

- dále děkujeme Janu Ostrovovi, Janu Stuchlíkovi, slečně Holubcové, souboru Generace Gospel Choir, kteří pravidelně vystupují v našem centru bez nároku na honorář,

- firmě Comel Internet s. r. o. za péči o naše počítačové vybavení a dodávku internetu zdarma,

- našim nejbližším, rodinám, partnerům, dětem, rodičům, přátelům i sympatizantům,

- děkujeme Síti mateřských center, která nám umožnilo vzájemné sdílení zkušeností s jinými MC a byla nám nápomocna v procesu žádostí o dotace. 

PROJEKT TRUST

- Transparentní, Respektovaná, Udržitelná SpolečnosT 

METODA SRS – Social Reporting Standard

CZ.1.04/5.1.01/B2.00025

     Hlavním cílem projektu je zvýšení opomíjené transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Transparentnost bude posílena jednak prostřednictvím metodiky "Vykazování sociálních norem" (Social Reporting Standard - SRS), která bude přenesena do českého prostředí, zde pilotně ověřena a dále rozšiřována. 

     Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Více o projektu na webových stránkách Sítě mateřských center:

http://www.materska-centra.cz/kampane-a-projekty/projekty-site-mc/trust/ 

     Metoda SRS napomáhá vytvářet citelný profil organizace tak, aby byla jasně srozumitelná nejen pro veřejnost, ale i pro partnery z řad státní správy a samosprávy, investorů, podporovatelů a dalších subjektů. Metoda SRS představuje jednotný referenční rámec, univerzální šablonu s návodem pro vykazování o organizaci. Je reakcí na nejednotnost v terminologii i formě při vykazování vůči třetím stranám. Inovace metody spočívá v učení se rozpoznávat přínos organizace pro své okolí. Jinými slovy metoda pomáhá zodpovědět otázku, jaké změny přináší organizací realizované aktivity nejen cílové skupině, ale i jejímu okolí a společnosti. Metodika SRS je využívána v Rakousku a v Německu, partnerem projektu je rakouská Ashoka (Vídeň) - Innovators of the Public.     

 

Zpracovala: Radka Effenbergerová

Ve Stráži nad Nisou dne 30. 05. 2015