Zakládací listina

Radka Effenbergerová, RČ: 765423/4841, trvale bytem V Kopečkách 538, 463 03 Stráž nad Nisou

 

(dále jen zakladatel)

 

zakládá v souladu s ustanoveními § 3 a násl. zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění tuto

 

obecně prospěšnou společnost.

 

Čl. I.

Základní ustanovení

1) Výše uvedený zakladatel se rozhodl založit obecně prospěšnou společnost (dále jen “společnost”), která bude poskytovat služby níže uvedené za podmínek touto listinou vymezených.

2) Název společnosti zní: Centrum pro celou rodinu Brumlík, o. p. s. (ve zkratce CpCR Brumlík, o. p. s.)

3) Sídlo společnosti: Studánecká 597, 463 03 Stráž nad Nisou

Čl. II.

Obecně prospěšné služby

1) Hlavním cílem činnosti společnosti je vytvářet alternativní fórum aktivit podporujících život celé rodiny. Společnost poskytuje veřejný prostor pro smysluplné mezigenerační setkávání všech členů rodiny (i jednotlivců), a to bez rozdílu věku, vyznání, sociálního postavení a národnostního původu.


2) Hlavním nástrojem sloužícím k naplnění poslání je provozování Centra pro celou rodinu Brumlík ve Stráži nad Nisou. Centrum plní funkci společenskou, podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační.

 

3) Společnost bude za účelem dosažení výše uvedeného cíle poskytovat tyto obecně prospěšné služby:

a) provozování Centra pro celou rodinu na lokální úrovni, ve kterém zaštiťuje, připravuje a organizuje program určený především pro děti a jejich rodiče na rodičovské dovolené, matky na mateřské dovolené, děti a dospívající, dospělé, seniory, a tím jim napomáhá v překonávání sociální izolace a vyrovnávání se svou úlohou v rodině. Centrum také nabízí možnosti využití hlídací služby.

 

b) poskytnutí prostoru pro vzájemnou pomoc a výměnu zkušeností ku prospěchu obyvatel Stráže nad Nisou, či příležitostných návštěvníků, dává prostor jejich zájmové činnosti a tak podporuje jejich relaxaci a aktivitu.

 

c) připravovat akce pro celou rodinu i širší veřejnost ve Stráži nad Nisou, a tím přispívat k budování soudržnosti obyvatel obce napříč generacemi a rozvoji širší komunity.  

 

d) zprostředkování získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a rodinnými příslušníky v různých formách (diskuse, zájmové kluby, semináře, workshopy atd.).

 

e) organizování a realizace přednáškové a poradenské činnosti prostřednictvím speciálních vzdělávacích programů, a touto cestou přispívat k řešení sociálních a mezigeneračních problémů.

 

f) podporu přirozenému otevřenému společenství všech občanů Stráže nad Nisou, přičemž dle svých možností usiluje zapojit do dění celé rodiny a tím pomáhat rodičům zdravých i postižených dětí, osamělým rodičům, seniorům, ale i dalším osobám v tísnivé životní situaci a vytvářet tak pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.

 

g) pořádání kulturních, sportovních a jiných obdobných akcí zaměřených na výše uvedené poslání u cílové skupiny (např. tábory, soutěže, koncerty aj.).

 

h) při zajišťování své činnosti spolupracuje s jinými neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty, orgány státní správy a samosprávy, fyzickými osobami aj.


 

Čl. III.

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1) Společnost poskytuje služby dle Čl. II. této listiny do výše volné kapacity a možností společnosti cílové skupině, která o ně projeví zájem, a to na území Libereckého kraje.

2) Služby uvedené v Čl. II. odst. 3. této listiny společnost poskytuje samostatně nebo ve spolupráci s jinými neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty, orgány státní správy a samosprávy, školami, fyzickými osobami aj.

3) Výši úplaty za poskytnuté služby společností schvaluje správní rada. Výše úplaty musí být v daném konkrétním případě stanovena tak, aby byla stejná pro všechny osoby (fyzické i právnické), kterým je daná konkrétní služba poskytována, a aby získané prostředky pokryly náklady na poskytnutí dané služby, není-li stanoveno jinak.

4) Pokud společnost získá na poskytnutí určité konkrétní služby finanční prostředky z jiných zdrojů (grant, dotace apod.), není ředitel společnosti při stanovení výše úplaty vázán podmínkou, že souhrn získaných úplat musí pokrýt náklady na poskytnutí dané služby.

5) Služby společnosti jsou poskytovány zaměstnanci, externími spolupracovníky a dobrovolníky.

 

 

Čl. IV.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- správní rada

- ředitel

- dozorčí rada

Čl. V.

Správní rada

1) Správní rada má tři členy. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady, který svolává a řídí zasedání správní rady.

2) Správní radu jmenuje a odvolává vždy zakladatel.

3) Funkční období členů správní rady je tříleté, opětovné členství ve správní radě je možné.

4) Členy správní rady jsou:

- Ing. Lukáš Beneš, RČ: 771212/2583, trvalý pobyt: Hakenova 552, 463 03 Stráž nad Nisou

- Zdeňka Matějková, RČ: 835329/0935, trvalý pobyt: Zámecký Vrch 1400, 463 11 Liberec 30

- Petra Vejvodová, RČ: 766014/2611, trvalý pobyt: Cordova 227/5, 460 14 Liberec 12

5) Zakladatel má právo odvolat člena správní rady v případě, že jeho jednání je v rozporu se zákonem, touto zakládací smlouvou, statutem či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v rozporu se zájmy společnosti.

 

6) Správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti.

7) Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 – 3 zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění a dále o:

a) vydání a změně statutu společnosti

b) změně obecně prospěšných služeb, přičemž je vázána Čl. II. odst. 1) zakládací listiny. V tomto rozsahu je správní rada oprávněna rozhodovat o změně zakládací listiny, tj. o změně těch článků zakládací listiny, které upravují obecně prospěšné služby poskytované společností a podmínky, za nichž jsou tyto služby poskytovány.

 

8) Správní rada bude svolána alespoň dvakrát ročně.

9) Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů.

10) Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové.

11) K rozhodnutí správní rady je potřeba nadpolovičního souhlasu všech jejích členů.

12) O průběhu zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda. Zápis se vyhotovuje do 14 dnů po skončení jednání a je uložen v sídle společnosti.

Čl. VI.

Ředitel společnosti

1) Ředitel je statutárním orgánem společnosti.

2) Ředitel řídí činnost společnosti, zpracovává výroční zprávu a jedná jménem společnosti v plném rozsahu.

3) Ředitel je z výkonu své funkce odpovědný správní radě, která činí úkony týkající se vztahu ředitele ke společnosti.

4) Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Řediteli přísluší mzda, popř. odměny v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou, kterou s ním uzavírá správní rada.

5) Ředitelem je

Radka Effenbergerová, RČ: 765423/4841, trvalý pobyt: V Kopečkách 538, 463 03 Stráž nad Nisou

6) Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí ředitel svůj podpis.

7) Ředitel může písemně zmocnit jiného zaměstnance společnosti k jednání jménem společnosti. Ten je pak oprávněn jednat jménem společnosti v rozsahu tohoto zmocnění.

Čl. VII.

Dozorčí rada

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

2) Dozorčí rada má tři členy.

3) Funkční období členů dozorčí rady je tříleté, opětovné členství v dozorčí radě je možné.

4) Členy dozorčí rady jmenuje vždy zakladatel, a to:

a) dva členy přímo

b) jednoho člena na návrh zastupitelstva obce Stráž nad Nisou

5) Členy dozorčí rady jsou:

- Jaroslava Zvolánková za obec, RČ: 566129/ 0283, trvalý pobyt: Studánecká 96, 463 03 Stráž nad Nisou

 

- Jana Hauznerová, RČ: 765731/2113, trvalý pobyt: V Kopečkách 613, 463 03 Stráž nad Nisou

- Gabriela Krupičková, RČ: 785307/0775, trvalý pobyt: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 1

6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, ten svolává a řídí zasedání dozorčí rady.

7) Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud o to požádají, vyjádřit se k jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat.

8) Dozorčí rada:

a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti

b) nejméně jedenkrát ročně předkládá řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti

c) dohlíží na dodržování zákonů, zakládací listiny a statutu činnosti společnosti.

9) Dozorčí rada je oprávněna:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje

b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.

10) Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na každé zjištěné porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu společnosti, na jakékoli nehospodárné postupy a jiné nedostatky v činnosti společnosti.

11) Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové.

12) K rozhodnutí dozorčí rady je potřeba nadpolovičního souhlasu všech jejích členů.

VIII.

Odměňování členů orgánů a ředitele společnosti

1) Členům správní a dozorčí rady a řediteli společnosti lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu.

 

2) O výši a způsobu stanovení odměny členů dozorčí rady a ředitele rozhoduje správní rada. O výši a způsobu stanovení odměny členů správní rady rozhoduje zakladatel.

 

Čl. IX.

Vklad zakladatele

Zakladatel vloží do společnosti peněžitý vklad ve výši Kč 1.000,--, a to převodem na účet společnosti do patnácti dnů po jejím vzniku.

Čl. X.

Výroční zpráva

1) Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období.

2) Výroční zpráva bude k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v provozních hodinách společnosti.

Čl. XI.

Zrušení společnosti

V případě zrušení společnosti s likvidací rozhodnutím správní rady podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 248/1995 Sb. bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí zakladatele.  

 

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

1) Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

2) Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

3) Tato listina je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva budou přiloženy k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností, dva si ponechá zakladatel a jeden bude uložen v dokumentaci společnosti.

 

Podpis zakladatele:                                        Ve Stráži nad Nisou dne 20. 5. 2013