Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013

 

Centrum pro celou rodinu Brumlík, o. p. s.

U Kina 597, Stráž nad Nisou, 463 03

IČ: 02074991, bankovní spojení: 2800478546/2010

http://mcbrumlik.blog.cz, mcbrumlik@seznam.cz, tel.: 739 947 549

 

Obsah

 

1. Úvod                                                               ...................................       3

2. Naše poslání                                                     …...............................       3

3. Letmý pohled do historie                                  …...............................      4

4. Jak vznikl název našeho centra                          …...............................        5

5. Co jsme spolu zažili v roce 2013                       ….........................…. .       6

    5.1. Činnost centra                                            .…..….........................        6

    5.2. Ostatní naše aktivity                                   …................................        7

6. Návštěvnost                                                     …................................        8

7. Finanční zpráva, zpráva o hospodaření               …................................        8

8. Orgány organizace                                           …................................        9

9. Poděkování                                                      …................................        9

10.  Naše vize aneb Co zamýšlíme pro příští rok   …................................        10

11. A proč ještě Brumlík                                       …................................        10

 

 

Výroční zpráva 2013

1. Úvodní slovo

     Svoji činnost jsme zahájili 05.listopadu 2012. Naše první setkání se odehrávala dvakrát týdně v prostorách obecního domu zvaného „moštárna“. Naše první setkávání probíhala spíše formou sousedského setkávání (více viz. Zpráva o činnosti centra).

     Protože zájem o naši činnost rostla, rozhodli jsme se v průběhu prázdnin roku 2013 dát naší činnosti právní formu. Obecně prospěšná společnost byla založena 25.09.2013, pod názvem Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s., identifikační číslo 02074991, se sídlem U Kina 597,

463 03 Stráž nad Nisou. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu  v Ústí nad Labem v oddílu O, složce číslo 480.

     Rok 2013, od února do srpna, se nesl ve znamení administrativních kroků, vedoucích k založení obecně prospěšné společnosti. Byla sepsána zakládací listina, statutárními orgány byly schváleny zakládací listiny, provozní řád centra, provozní doba, ceník, program a postupy uskutečňování poslání centra, evidenční listy pro klienty, logo centra a podoba propagačních materiálů.

     Zároveň jsme podnikli několik kroků k propagaci činnosti našeho centra nejen v obci Stráž nad Nisou, ale také v přilehlých částech Liberce (Liberec – Růžodol, Krásná Studánka, Machnín apod.). Založili jsme webové stránky, na kterých jsme průběžně zveřejnili provozní řád centra, ceník a pravidelně jsme zde zveřejňovali aktuální program centra, pozvánky na jednorázové a zajímavé akce centra. Také jsme roznesli cca 1000 malých letáčků do schránek a rozvěsili velké propagační letáky na obecní vývěsky a reklamní plochy. To vše bylo zajišťováno dobrovolnickou činností několika málo nadšenců.

     Centrum má své vlastní facebookové stránky, mailovou adresu a ve spojení s klienty jsme i přes skyp centra.

     V květnu 2013 se naše centrum přemístilo z obecních prostor, které úplně nevyhovovaly činnosti našeho centra do soukromých prostor, které nám poskytla firma Lukáš Beneš, Ing – Comel. Zde se naše činnost mohla rozběhnout ve větší míře. Navíc tyto prostory mají bezbariérový přístup. Při přípravě tohoto prostoru nám pomáhala spousta dobrovolníků ale zapojily se i některé školní děti, které nám pomohly s méně náročnými pracemi. Největší radost měly, když mohly prostory vymalovat.

 

2. Naše poslání

Hlavním cílem činnosti naší společnosti je vytvářet alternativní fórum aktivit podporujících život celé rodiny. Poskytujeme veřejný prostor pro smysluplné mezigenerační setkávání všech členů rodiny (i jednotlivců), a to bez rozdílu věku, vyznání, sociálního postavení a národnostního původu.

Hlavním nástrojem sloužícím k naplnění našeho poslání je provoz Centra pro celou rodinu Brumlík ve Stráži nad Nisou. Centrum plní funkci společenskou, podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační.

 

Poskytujeme tyto obecně prospěšné služby:

Ø      provoz Centra pro celou rodinu na lokální úrovni, ve kterém zaštiťujeme, připravujeme a organizujeme program určený především pro děti a jejich rodiče na rodičovské dovolené, matky na mateřské dovolené, děti a dospívající, dospělé, seniory, a tím jim napomáháme v překonávání sociální izolace a vyrovnávání se svou úlohou v rodině.

Ø      nabízíme také možnosti využití hlídací služby.

Ø      poskytujeme prostor pro vzájemnou pomoc a výměnu zkušeností ku prospěchu obyvatel Stráže nad Nisou, či příležitostných návštěvníků, dáváme prostor jejich zájmové činnosti a tak podporujeme jejich relaxaci a aktivitu.

Ø      připravujeme akce pro celou rodinu i širší veřejnost ve Stráži nad Nisou, a tím přispíváme k budování soudržnosti obyvatel obce napříč generacemi a rozvoji širší komunity. 

Ø      zprostředkováváme získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a rodinnými příslušníky v různých formách (diskuse, zájmové kluby, semináře, workshopy atd.).

Ø      organizujeme a realizujeme přednáškové a poradenské činnosti prostřednictvím speciálních vzdělávacích programů, a touto cestou přispíváme k řešení sociálních a mezigeneračních problémů.

Ø      dáváme podporu přirozenému otevřenému společenství všech občanů Stráže nad Nisou, přičemž dle svých možností usilujeme o zapojení do dění celé rodiny a tím pomáháme rodičům zdravých i postižených dětí, osamělým rodičům, seniorům, ale i dalším osobám v tísnivé životní situaci a vytváříme tak pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.

Ø   pořádáme kulturní, sportovní a jiné obdobné akce zaměřené na výše uvedené poslání u cílové skupiny (např. tábory, soutěže, koncerty aj.).

Ø      při zajišťování své činnosti spolupracujeme s jinými neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty, orgány státní správy a samosprávy, fyzickými osobami a dalšími.

 

3. Letmý pohled do historie

     Naše centrum začalo neoficiálně fungovat již v listopadu 2012, přesně 5. 11. 2012. Naše první setkání se odehrála v prostorách „moštárny“ a byla to spíše taková sousedská setkání. Záměr vytvoření centra byl představen zastupitelstvu obce, které umožnilo využití svých prostor a začínající projekt podpořilo. V roce 2013 jsme se přestěhovali do nových prostor, postupně se zde zabydlujeme.

     K naší radosti se nám podařilo uspořádat pár nedělních setkání pro celé rodiny. V říjnu 2012 proběhl zajímavý seminář na téma „Manželství je umění“ s panem Petrem Činčalou, který je zakladatelem celorepublikového programu nazvaného „Národní týden manželství“.

Před Vánocemi pak proběhla akce nazvaná „Nedělní rodinné odpoledne“. Sešlo se několik rodin. Někteří z nás tvořili a někteří hráli stolní hry. Tento program nás velmi povzbudil v tom, že má smysl organizovat podobné akce, rodinná pohoda byla cítit ve vzduchu.        

     V roce 2013 se nám povedlo zorganizovat dva koncerty. V únoru proběhl nedělní koncert libereckého chanson d! grunge Jana Ostrova. Jak sám písničkář uváděl na svých propagačních materiálech, jednalo se o akci, která měla jediný cíl: „Dodat čerstvé peří pro vaše křídla, palivo pro vaši milostnou konverzaci a zahřátí pro váš únor.“ V podstatě šlo o velmi příjemné posezení u krásných folkových písní. A koncert byl přístupný i dětem, pro které byla připravena herna.

     Ovšem, pro nás asi nejkrásnější a nejúspěšnější akcí loňského roku byl koncert libereckého uskupení „Generace Gospel Choir“. Nejen, že písně a zpěv tohoto uskupení jsou nabité radostí a nadšením, které je nakažlivé, nejen, že se nás sešlo tolik, že jsme se všichni nevešli ani do centra a někteří koncert poslouchali v chodbičce, ale tento koncert splnil ještě jedno naše velké přání. Tento koncert totiž spojil několik generací. Na koberci v herničce si hrály děti, mezi posluchači byli maminky, tatínkové, ale hlavně na koncert přišlo také poměrně velké množství našich strážských seniorů. A pro všechny bylo místo, nepřekáželi jsme si a nebylo místo pro mezigenerační bariéry a nevraživosti. Z toho jsme měli velkou radost, protože to je představa o tom, jak by naše centrum mělo fungovat.

      Protože aktivity centra postupně narůstaly, byť byly zajišťovány na dobrovolnické bázi, považovali jsme za důležité, dát našemu snažení jiný rozměr. Původně zamýšlená právní forma občanského sdružení byla vzhledem ke změnám v legislativě přehodnocena a za optimální variantu vhodnou pro další fungování jsme zvolili založení obecně prospěšné společnosti.

     Vzhledem k tomu, že nám obec vycházela vstříc a do budoucna deklarovala zájem o podporu činnosti centra, považovali jsme za důležité, aby jeden z členů dozorčí rady byl jmenován zastupitelstvem obce.

    Dne 25. 9. 2013 vznikla obecně prospěšná společnost „Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s.“ (CpCR Brumlík, o. p. s.), a to za jediným účelem – provozování komunitního centra, přístupného všem. Naše centrum je určeno pro rodiče s dětmi, pro předškoláky i školáky, dospěláky i seniory a to nejen ze Stráže nad Nisou, ale i z blízkého okolí (Mníšek, Krásná Studánka, Liberec – Pavlovice), cestu k nám našli i obyvatelé Liberce, Oldřichova v Hájích, Krásné Studánky apod.

 

4. Jak vznikl název našeho centra

Název našeho centra navrhly děti. Mnozí si myslí, že Brumlík je hračka – plyšový medvěd. Ale to je veliký omyl. Brumlík je totiž jedno menší domácí zvířátko - chlupaté s malými oušky, s knoflíkovýma černýma očima, které hrozně rádo baští. Nejraději má ledový salát, mrkev, jablíčka, mandarinky a hroznové víno. Méně rádo má mrkev a nesnáší zelí.

Každé ráno, hned jak vstaneme, tak na nás píská, dokud nedostane nějakou laskominu. A když pak zasedneme ke snídani, tak už zase píská, protože my sedíme stolu a on musí být sám v kleci. A když ho pak vytáhneme a hladíme ho, tak prostě brumlá blahem. Proto se jmenuje Brumlík.

Tak co, už tušíte, o jaké zvířátko se jedná? Nebo snad ještě ne? Nebudu vás déle napínat – je to malý hnědočerný morčecí kluk. Takže naše centrum má vlastně i svého živého maskota. A to nemá každé centrum!

 

5. Co jsme spolu zažili v roce 2013

5.1. Činnost centra

Mateřské centrum (MC) Brumlík

Naším stěžejním projektem je provoz mateřského centra Brumlík. Sem si našly cestu maminky s dětmi, ale i větší děti. Hlavně v době prázdnin se zde scházejí děti od těch nejmenších v doprovodu rodičů, až po školáky. Toto propojení menších a větších dětí je oboustranně obohacující. Cestu k nám našli i tatínkové, což velmi kvitujeme, neboť mužský pohled na svět je vždy přínosem.

V rámci MC realizujeme celou řadu aktivit, od oblíbeného divadýlka, přes angličtinu pro děti až po společné tvoření a zpívání při kytaře, cvičení a vůbec řádění všeho druhu.

S velkou odezvou se setkal seminář „Krabička na starosti“ o zvládání stresu u dětí, spojený s výrobou krabičky na starosti. Maminky měli také velký zájem o přednášku o asertivitě.

Zároveň se naše centrum zapojilo do projektu „Zdravé zoubky“, „Rýma a nachlazení“, ve spolupráci s MC Mateřídouška Hejnice.

V době provozní doby byla pro rodiče s dětmi přístupná herna. Znamená to, že rodiče a děti, které se nechtěli s námi zapojit do programu, měli možnost společně strávit čas při hraní si v herničce.

Kromě toho, že jsme v listopadu oslavili rok našeho působení, oslavili jsme také dva roky s jedním z našich klientů, který má původní domov v Portugalsku. Bylo to moc fajn poskytnout mamince a jejímu synovi příležitost oslavit narozeniny ve společnosti vrstevníků a maminek.

 

Školní klubík

V rámci našeho centra nabízíme službu nazvanou „Školní klubík“. Tento klub je určen pro děti od 1. do 4. třídy. Cestu k nám zvládnou již prvňáčci. Původně byl tento klubík určen pro děti, pro které nezbylo místo ve školní družině. Nakonec tento klubík nejvíce fungoval v době prázdnin, kdy se v centru sešlo několik školáků. Ti se částečně podíleli i na výzdobě centra.  Místo ve školním klubíku je omezeno na 10 dětí, abychom se dětem mohli věnovat. A taky proto je nutné do klubíku dítě přihlásit. U nás najdou děti zábavu, společnost vrstevníků a zajímavý program. Společně zpíváme u kytary, vyrábíme, poznáme něco z tábornických dovedností, hrajeme si deskové hry, společně jsme se začetli do knih a poznáváme, že čtení není nuda, vařili jsme a společně jsme pekli různé dobroty. Na požádání jsme s dětmi rádi splnili domácí úkoly. Máme zkušenosti s učením dětí s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie).

 

Kroužek řemesel

Již naše babičky a prababičky se scházely pravidelně při společném tvoření. Říkalo se tomu „přástky“. Zde se soukaly nitě, dralo peří, tkalo, pletlo, vyšívalo, dětem se četly pohádky a sdílely se zážitky, zkušenosti, radosti i bolesti.

Neslibujeme draní peří a klasické tkaní, přesto jsou naše setkání určena všem, kteří chtějí tvořit a vyzkoušet si netradiční i tradiční rukodělné činnosti. Zkoušíme a učíme se plést a tvořit z papíru a pedigu, výrobu vánočních věnců a ozdob. Zároveň jsme vyráběli společně krásné věci z netradičních materiálů (PET láhve, recyklovaný materiál, fimo hmota, modurit). Občas zabloudíme ke korálkům a textilním ozdobným aplikacím, věnečkování a příležitostným dovednostem, dle tradice (zdobení kraslic voskem, výroba vánočních ozdob z korálků apod.).

Cílem je vyzkoušet si vše, na co by si sami doma návštěvníci netroufli. K vyzkoušení si různých technik láká jistě i fakt, že materiál i potřebné náčiní máme k dispozici.

 

5.2. Ostatní naše aktivity    

     Víme, jak otravné je čekat na úřadě nebo u lékaře dvě hodiny a o co těžší to je s dítětem. Víme, jak obtížným se stává obyčejný nákup, pokud sebou musíte vzít dítě. Proto u nás v centru nabízíme „Sousedské hlídání“. Výhodou toho, že dítě zůstane u nás v centru, je, že mu zajistíme nejen hlídání, ale zajistíme mu i program. Dítě zapojíme do zpívání, her, výtvarné činnosti apod. Hlídání můžeme poskytnout i častěji, je ovšem nutné se s námi předem domluvit.      

    V našem centru pořádáme také přednášky a semináře osobnostního růstu, preventivní programy pro školáky i na podporu zdravého životního stylu, koncerty, karnevaly.

V našem centru proběhlo celkem třikrát setkání Klubu zdraví na téma „Cukr, cukrovka, stévie“ a před Vánocemi jsme ochutnali „Zdravé cukroví“. Také proběhlo setkání v rámci kterého  jsme měřili tlak, tuk, vodu a tep a zjišťovali celkový stav našeho těla.

     Samozřejmě i v průběhu roku 2013 jsme pořádali „Rodinná setkání“. Na konci roku jsme se proto opět společně sešli k oslavě Vánoc a udělali si „Vánoce před Vánocemi“, společně jsme také oslavili Silvestra.

     V říjnu 2013 jsme se zúčastnili jako organizátoři 2.ročníku akce „Zálesácký závod“, kde naše centrum zajišťovalo program pro nejmenší děti. Za tento den naše atrakce navštívilo cca 80 dětí s rodiči.

     V listopadu 2013 jsme podpořili hlasování o Cenu Michala Velíška, ve spolupráci s Centrem Generace Liberec,o.s.

 

6. Návštěvnost

Celkový počet evidovaných klientů (pravidelně navštěvují centrum min.5 x měsíčně):

28 rodin (38 dětí)

Místo bydliště evid.klientů:

Stráž nad Nisou 20x, Machnín 2x, Oldřichov v Hájích 1x,  Nová Ves 1x, Liberec 3x,   Šimonovice 1x

Docházka 2013:

Leden – 37 dosp. + 42 dětí (36 rodin)

Únor – 26 dosp. + 25 dětí (26 rodin)

Březen – 39 dospělých + 39 dětí (37 rodin)

Duben – 26 dospělých + 27 dětí (26 rodin)

Květen – 01.05.-12.05. z důvodu stěhování zavřeno

             - v nových prostorách 11 dospělých + 12 dětí (11 rodin)

Červen – 6 dospělých + 6 dětí (6 rodin)

Červenec – provoz od 08.07.-26.07. - 7 dospělých + 22 dětí (12 rodin)

Srpen – provoz od 01.08.-07.08. a od 12.08.-14.08.- 0 osob

Září – 17 dospělých + 23 dětí (22 rodin)

Říjen – 37 dospělých + 51 dětí (46 rodin)

Listopad – 37 dospělých + 39 dětí (38 rodin)

Prosinec – provoz do 22.12. - 36 dospělých + 33 dětí (33 rodin)

 

7. Finanční zpráva, zpráva o hospodaření – září až prosinec 2013

Přehled o výdajích centra

Náklady:

Částka:

Spotřebované nákupy celkem

6 499 Kč

Ostatní služby

20 631 Kč

Celkem

27 130 Kč

Přehled o výnosech centra

Výnosy:

Částka:

 

Vklad zakladatele

1 400 Kč

Tržby za služby a zboží

7 758 Kč

Přijaté příspěvky a dary

1 070 Kč

Dotace obec Stráž nad Nisou

30 000 Kč

Celkem

40 228 Kč

       

 

Roční účetní uzávěrka

Celkové příjmy

40 228 Kč

 

Celkové výdaje

27 130 Kč

Hospodářský výsledek

13 098 Kč

       

     Organizace nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném, žádná penále a nemá nesplacené závazky a dluhy. Provoz CpCR Brumlík, o.p.s. byl v roce 2013 zajišťován dobrovolníky, proto organizace neměla žádné osobní náklady.

 

8. Orgány organizace

Správní rada

- Ing. Lukáš Beneš, předseda

- Zdeňka Matějková, člen

- Petra Vejvodová, člen

Ředitel

- Radka Effenbergerová

Dozorčí rada

- Jaroslava Zvolánková, člen (zastupitelka obce)   

 

- Jana Hauznerová, člen

- Gabriela Krupičková, předsedkyně

 

9. Poděkování

      Na prvním místě bychom rádi poděkovali obci Stráž nad Nisou, která nám při našem rozjezdu poskytla prostory v „moštárně“. Dále bychom obci rádi poděkovali za poskytnuté finanční prostředky a také za spolupráci při získávání dotace na vybavení centra.

    Velký dík patří také firmě Lukáš Beneš, Ing., která nám poskytuje od května 2013 prostory, ve kterých momentálně naše centrum působí, za minimální poplatek. S tím také souvisí poděkování firmě Comel Internet, s.r.o. za poskytnutí bezplatného poradenství v oblasti internetu a výpočetní techniky, za bezplatné připojení k internetu.

      Děkujeme všem, kteří nám nejen drželi pěsti, ale přispěli vlastníma rukama, či kapsou k naší činnosti. Jmenovitě: rodině Effenbegerové, rodině Benešových Gabriele Krupičkové, rodině Matějkové, rodině Krpatové, Pavlovi Khailovi, Petru Činčalovi, Janě Hauznerové, rodině Stuchlíkové. A všem ostatním dárcům a dobrovolníkům.

    Děkujeme za inspiraci a pomoc s administrací, či organizací spolupracujícím neziskovým organizacím, a to: Centrum Generace Liberec, o.s., MC Mateřídouška Hejnice, Svazu zahrádků ve Stráži nad Nisou, Spolku Strážských maminek a tatínků,

 

10. Naše vize aneb Co zamýšlíme pro příští rok

    Naším přáním do budoucnosti je rozšířit nabídku služeb o hlídání dětí, kurzy angličtiny pro maminky s dětmi ve věku 1 - 3 roky, dále chceme rozjet projekt pátečních duchovních zastaveních a zajímavých přednášek o Bibli (o historii, ale i o tom, co nám Bible sděluje dnes) a o křesťanských tradicích, snad i blíže se zaměřit na studium Bible, pastoračně sociální a duchovní práci.

     Protože naše dosavadní zkušenost je především o rodinách s dětmi, rádi bychom v příštím roce více zapojili seniory. Chceme jim jednoznačně sdělit, že jsou pro nás důležití a že je potřebujeme. A naše služby se nebudou zaměřovat pouze na poskytnutí činností pro naše seniory, ale půjde nám také o preventivní programy ve spolupráci s Policií ČR. Také bychom rádi poskytli našim seniorům poradenskou činnost v oblasti sociálních služeb. Za tímto účelem se naše centrum snaží o spolupráci s organizací Senior Kontakt s.r.o.

     Také bychom se chtěli setkávat pravidelně, alespoň jednou měsíčně u kytary, ať již u klasických trampských a folkových písní, tak i třeba u lidových zpívánek.

     Nabídku pro ostatní občany Stráže nad Nisou chceme rozšířit o poradenskou činnost v oblasti osobního rozvoje a vztahů, v oblasti sociálních služeb, duchovní služby.

     V roce 2014 nás čeká prezentace našeho centra na akci pořádané obcí „Strážské Slavnosti 2014“. I v roce 2014 budeme součástí organizačního týmu „Zálesáckého závodu“.

     CpCR Brumlík, o.p.s. bude v roce 2014 usilovat o členství v Síti mateřských center, o.s. a spolupráci s touto organizací.

     

11. A proč ještě Brumlík?

Název Brumlík naše centrum nedostalo jen proto, že se tak jmenuje jedno morče a že bychom tedy získali poměrně snadno maskota. Když se řekne Brumlík, tak mi to slovo připomíná něco, co mě nutí spokojeně si brumlat, jako to morčátko. Myslím tím na místo, kde je mi dobře, cítím se v bezpečí, kde jsou fajn lidičkové, a můžu si užít krásné chvilky. Je to něco hladivého a příjemného, jemného na dotek. Místečko, kde se můžu schoulit a nechat se objímat a hladit.

A proto jsme se pro tento název rozhodli. Aby vystihoval to, o co nám jde. Rádi bychom, když se řekne Brumlík, aby Vám v mysli vytanulo naše rodinné a komunitní centrum. To místečko, kam můžete utéci z toho shonu běžného života, schovat se alespoň na chvilku před starostmi, užít si krásné chvilky se svými dětmi, najít zde partu lidiček, kteří pohladí po duši. Místo, kde objevíte, že jste na tomto světě rádi a jste pro tento svět důležití a potřební. Chceme být místem, kam mohou přijít všichni – malí, velcí, tlustí, tencí, staří, mladí, nejmladší, ženy, muži, prostě všichni, kteří hledají chvilku odpočinku, nechtějí být sami, chtějí tvořit, radovat se, možná být užiteční, poznávat. A chceme, aby si zde každý našel to své místo, kde pozná, že není na světě sám, kde najde povzbuzení a pomocnou ruku, kde prostě a jednoduše není místo pro nudu, nepřátelství a spěch.

Těším se proto, až budeme společně vyrábět, učit se, zpívat, hrát si nejen s dětmi, ale také jako malé děti a objevovat svět okolo sebe, ale i v sobě.

Těším se na každého z Vás, kdo naše centrum navštíví a přinese sem střípek toho svého. Těším se na ten Váš střípek.

 

                                                                                               Radka Effenbergerová

                                                                                                          ředitelka