Provozní řád

Přijímací řízení do mateřského centra aneb kdo si to s námi může užít

Při poskytování služeb se u nás řídíme nízkoprahovostí, tzn.:

·       Nárok na poskytnutí služby mají při dodržení stanovených pravidel všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, politického či jiného smýšlení, národního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní či etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení

·       Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace

·       Pravidelná docházka není podmínkou užívání služby

·       Uživatelé centra mohou odcházet a přicházet v rámci otevírací doby dle svého uvážení

·     Uživatelé nejsou povinni se zapojit do činností. Jsou povinni ovšem brát ohled na probíhající program. Dále se mohou na činnosti podílet a ovlivňovat ji

Obecné pokyny

Při první návštěvě jsou klienti centra informováni o nabízených službách a vyplní evidenční list. Tento po vyplnění odevzdají službě v centru. Seznámí se s provozem, provozním řádem a respektují pokyny pracovníka centra.

Po příchodu k nám prosím zaplaťte na recepci příspěvek dle aktuálního ceníku. Zároveň budete zapsáni do prezenčního sešitu, kde svým podpisem stvrdíte oprávněnost zápisu.

Před vstupem do centra je každý povinen se převléknout a přezout na místě k tomu určeném. Každý klient by si měl přinést přezůvky své vlastní, ale v případě nouze je možno použít přezůvky, které jsou k dispozici v centru. Nikdy nenechávejte v šatně cennosti. Za jejich případnou ztrátu Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s. neručí.

Kočárky odkládejte v předsíňce společenské místnosti označené značkou „parkoviště pro kočárky“. Pokud zde již není místo, informujte službu konajícího pracovníka centra.

Samostatné odchody a příchody dětí ve věku 0 – 5 let bez doprovodu dospělé osoby nejsou možné.

Bezpečnostní ustanovení

1.1. Za dítě ve věku 0 – 5 nese vždy ve všech prostorách a v areálu centra zodpovědnost jeho dospělý doprovod, pokud nebylo předáno pracovníkovi centra k hlídání. Starší děti se musí vždy ihned nahlásit pracovníkovi centra, zaplatit příspěvek na provoz a teprve po té nad ním převezme dohled pracovník centra. Toto dítě je pak povinno dbát pokynů pracovníka centra. Děti, které nezaplatí příspěvek a nenahlásí se, nejsou považovány za klienty centra a Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s. za ně nenese žádnou zodpovědnost. Zároveň bude toto dítě z prostor a areálu centra vykázáno.

1.2. Pracovnice centra nejsou oprávněni podávat dětem jakékoli léky. Do prostor Brumlíka nevstupujte, pokud trpíte vy nebo vaše děti infekční chorobou. I při pouhém podezření, že by se u vás nebo vašeho dítěte, mohla infekční choroba vyskytnout, návštěvu centra raději odložte.

Rodiče jsou povinni oznámit výskyt infekčního onemocnění v rodině nebo u osob s nimiž bylo dítě v kontaktu.

Zároveň pokud se u vás nebo vašeho dítěte do tří dnů po návštěvě centra rozvine infekční choroba, neváhejte o tom informovat koordinátorku centra. Centrum pro celou rodinu Brumlík, o.p.s. ručí v těchto případech za zachování anonymity, ale zároveň je nutné o výskytu onemocnění informovat ostatní maminky, které se s vámi účastnili programu a zajistit potřebná opatření (dezinfekce prostor, textilií, případně uzavření centra na nezbytně dlouhou dobu)

1.3. Z důvodu bezpečnosti své dítě vždy doprovoďte na WC. Na toaletách udržujte čistotu po sobě i svých dětech. Vždy po svých dětech toaletu zkontrolujte.

1.4. Pleny svým dětem měňte pouze na přebalovacím pultu. Na přebalovacím pultu nikdy nenechávejte své děti bez dozoru! Použité pleny odhazujte do odpadkového koše na WC.

1.5. Do prostoru kuchyňky je všem návštěvníkům centra vstup zakázán!

1.6. Pokud zjistíte, že je některá součást nebo hračka v centru rozbitá nebo pro děti závadná, oznamte tuto skutečnost pracovníkovi centra nebo ji zapište do knihy přání a stížností a žádejte nápravu.

1.7. V případě úrazu je v prostorách Brumlíka k dispozici lékárnička s pokyny pro poskytnutí první pomoci a důležitými tel.čísly. Za obsah lékárničky ručí CpCR Brumlík, o.p.s. Jakékoli zranění nebo úraz nahlaste službě ihned, na pozdější hlášení nemůžeme brát zřetel!

1.8. V prostorách CpCR Brumlík, o.p.s. je zakázáno kouřit, požívat návykové látky a alkohol. Ve všech prostorách budovy platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

Stravování

Do prostoru kuchyňky prosím nevstupujte, rádi vás obsloužíme.

Pro děti a jejich rodiče je v rámci vstupného k dispozi čaj. Za poplatek je možné poskytnout vám i vašim dětem drobné občerstvení. V prostorách centra je povoleno konzumovat i vlastní potraviny a nápoje. Na požádání vám vaše potraviny rádi ohřejeme.

Nosit jídlo nebo pití do prostoru s hracími koberci není dovoleno! Udržujte koberec v čistotě. Jídlo a pití konzumujte u stolu, po sobě a po svém dítěti ukliďte. Použité nádobí odkládejte na místě k tomu určeném.

Je zakázáno s jídlem a pitím běhat a to z důvodu bezpečnosti a udržení pořádku.

Horké nápoje nenechávejte bez dozoru, hrozí nebezpečí opaření a jejich vylití.

Ostatní pravidla pro příjemně prožité chvíle    

Není povinné účastnit se programu nabízeného centrem. Pokud se ale rozhodnete neúčastnit se ho, pak buďte prosím ohleduplní a probíhající program nerušte. Buďte prosím tolerantní k dětem i ostatním návštěvníkům centra.

Použité pomůcky, hračky a vybavení CpCR Brumlík, o.p.s. vracejte vy i vaše děti na původní místo. Pokud rozbijete některou hračku nebo ji objevíte rozbitou, neprodleně to oznamte službě a dohodněte se s ní na dalším postupu. Rodiče se zavazují nahradit případnou škodu na rozbitém zařízení (včetně poškození hraček). Při odchodu z Brumlíka uklidí doprovod nebo dítě samo hračky.

Vynášení hraček z centra je zakázáno (případně se dohodněte s pracovníkem centra).

Pokud se vaše dítě pomočí na koberec, informujte o této skutečnosti pracovníka centra, aby bylo možné koberec ihned vyčistit.

Obsah nočníku vždy uklidí doprovod dítěte. Obsah vylije do WC a nočník důkladně omyje.

Konflikty mezi dětmi řešte prosím v klidu.

Šetřete vodou, elektřinou i materiálem.

Žel jsou i případy, kdy můžeme odmítnout poskytnutí naší služby

 Jedná se hlavně o tyto situace:

·       Osobě odmítající zaplatit příspěvek na pobyt v centru

·       Dítěti mladšímu 5. let bez doprovodu rodiče

·       Návštěvníkovi nemocnému, trpícímu nakažlivou nemocí

·       Osobě nerespektující interní pravidla centra

·       Osobě, která závažně neuposlechla pokyny službu konající osoby

·       Osobě, která záměrně ničí majetek či vybavení centra

·       Osobě pod vlivem drog, alkoholu či jiné návykové látky

·       Osobě, které byla již dříve prokázána krádež v prostorách centra

·       Všem mimo provozní dobu, pokud není domluveno jinak

·       Také je zakázán vstup osobám, které by mohli svým špinavým či zapáchajícím oblečením obtěžovat ostatní návštěvníky nebo znečišťovat zařízení a hračky.

Do prostor Centra je také zakázán vstup zvířat (kromě těch plyšových)

Závěrečná ustanovení

Seznámení se s tímto dokumentem a jeho dodržování je závazné pro všechny návštěvníky, pracovníky i dobrovolníky CpCR Brumlík, o.p.s. Se vstupem do CpCR Brumlík, o.p.s. se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád a s podpisem prezenční listiny návštěvníci stvrzují souhlas s těmito pravidly.

Nedodržením jakékoli části provozního řádu je jeho hrubým porušením a má za následek právo osoby konající službu v centru vykázat doprovod, dítě či děti z prostor a areálu CpCR Brumlík, o.p.s. a to bez náhrady příspěvku za návštěvu. Dále má služba v CpCr Brumlík, o.p.s. právo odmítnout vstup lidem, kteří tato pravidla poruší, ale může tyto osoby dodatečně požádat o odchod z CpCR Brumlík.

Návštěvníci (nebo právní zástupci dítěte) se zavazují nahradit v plné výši případnou škodu na hračkách nebo jinou škodu na hmotném či nehmotném majetku Centra pro celou rodinu Brumlík, o.p.s.

K dohledu nad dodržováním výše uvedených pravidel je plně kompetentní službu konající osoba. Případné náměty, stížnosti, přání, postřehy a nápady máte možnost zapsat do sešitu, který je k dispozici na recepci. Všechny zápisy v tomto sešitě budou řešeny ředitelkou CpCR Brumlík, o.p.s.

Tento řád nabývá účinnosti dnem vzniku a zápisu CpCR Brumlík, o.p.s.

 

 

 

A na závěr ještě pár slov

     Cílem naší práce je spokojená rodina, šťastné dítě, které prožívá svět kolem sebe, má chuť poznávat, přemýšlet, tvořit, spokojená široká komunita obce. Jediná cesta k tomuto cíli je naše vzájemná spolupráce, důvěra, otevřenost a přátelství.

     Rádi bychom, abyste CpCR Brumlík, o.p.s. vnímali tak trochu jako „svoje zázemí“. Těšilo by nás, kdybyste o tento prostor pečovali tak, jako o ten svůj „vlastní“, kde trávíte svůj čas a je vám v něm dobře.

     Prosím myslete na to, že Brumlíka vybudovali dobrovolníci, zdarma, ve svém vlastním volném čase, aby sloužil tento prostor všem, kterým se líbí náplň činnosti naší obecně prospěšné společnosti.

 

Za tým Centra pro celou rodinu Brumlík, o.p.s. prosí a děkuje

 

 

                                                                                                          Radka Effenbergerová

ředitelka CpCR Brumlík, o.p.s.